''подяка''

Ваш сайт діючий ?бо з 28.05 до 1.06.2016
Наразі сторінка недоступна для пошуку, оскільки її було змінено і має бути перевірено адміністратором. Хіба таке можливе? Скільки ще днів чекати на перевірку "цим адміністратором ????"

Відвідати 12 поцілунків Відгуки про 12 поцілунків

відповіді

Çäåñü âû ìîæåòå çàêàçàòü êîïèþ ëþáîãî ñàéòà ïîä êëþ÷, íåäîðîãî è êà÷åñòâåííî, ïðè ýòîì íå òðàòÿ ñâîå âðåìÿ íà ðàçëè÷íûå ïðîãðàììû è ôðèëàíñ-ñåðâèñû.

Êëîíèðîâàíèþ ïîäëåæàò ñàéòû êàê íà êîíñòðóêòîðàõ, òàê è íà äâèæêàõ:
- Tilda (Òèëüäà)
- Wix (Âèêñ)
- Joomla (Äæóìëà)
- Wordpress (Âîðäïðåññ)
- Bitrix (Áèòðèêñ)
è ò.ä.
òåëåôîí 8-996-725-20-75 çâîíèòå ïèøèòå viber watsapp
Êîïèðóþòñÿ íå òîëüêî îäíîñòðàíè÷íûå ñàéòû íà ïîäîáèè Landing Page, íî è ìíîãîñòðàíè÷íûå. Ñîçäàåòñÿ ïîëíàÿ êîïèÿ ñàéòà è íàñòðàèâàþòñÿ ôîðìû äëÿ îòïðàâêè çàÿâîê è ñîîáùåíèé. Êðîìå òîãî, ïîäêëþ÷àåòñÿ àäìèíêà (àäìèí ïàíåëü), ïîçâîëÿþùàÿ ðåäàêòèðîâàòü êîä ñàéòà, èçìåíÿòü òåêñò, çàãðóæàòü èçîáðàæåíèÿ è äîêóìåíòû.

Çäåñü âû ïîëó÷èòå âåñü êîìïëåêñ óñëóã ïî êîïèðîâàíèþ, ðàçðàáîòêå è ïðîäâèæåíèþ ñàéòà â ßíäåêñå è Google.

Õîòèòå óçíàòü ñêîëüêî ñòîèò ñäåëàòü êîïèþ ñàéòà?
íàïèøèòå íàì
8-996-725-20-75 çâîíèòå ïèøèòå viber watsapp

Відвідати 12 поцілунків Відгуки про 12 поцілунків

Напишіть відповідь на цей відгук

Отримати повідомлення на електронну пошту, коли хтось напише ще один відгук на цю тему 12 поцілунків
Отримати повідомлення на електронну пошту, коли хтось відповість на мій відгук
Я погоджуюся з Умовами надання послуг